Літаратура

Сторытэлінг
Кніжны Хома
Няхай будзе з намі белліт!
Эпізоды
2
Сартыроўка:
25.09.2023
00:34:37
Выпуск 2 - "Энеіда Навыварат", або Чаму Новая Беларуская Літаратура Пачалася са Сцёбу
Другі выпуск падкаста "Кніжны Хома", прысвечаны аднаму з першых твораў ў новай беларускай літаратуры.

 

Спасылкі:

Блог у Instagram: https://www.instagram.com/homa_bellit/

Блог у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090322014399

“Энеіда навыварат” (электронная кніга): https://knihi.com/Vikiencij_Ravinski/Enieida_navyvarat.html

“Энеіда навыварат” (аўдыякніга): https://knihi.com/Vikiencij_Ravinski/Enieida_navyvarat_audio.html

Котляревський Іван – “Виргиліева Энеида” (электронная кніга): https://archive.org/details/eneyida1809/page/n179/mode/1up?view=theater&ui=embed&wrapper=false\

Котляревський Іван – “Виргиліева Энеида” (аўдыякніга): https://www.youtube.com/watch?v=dyo916sc8_o

“Энеіда” (мультфільм): https://www.youtube.com/watch?v=kHm-n9PVJH0


Спіс літаратуры:

1) Вергилий. Энеида. Перевод С. Ошерова по ред. Ф. Петровского. Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия. Перевод и примечания Н. Федорова. – Москва: Лабиринт, 2001.

2) Гарэцкі Максім. Гісторыя беларускае літаратуры / Уклад. і падрыхт. тэксту Т.С. Голуб. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1992.

3) Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ – пачатак ХХ чт.: Падруч. для філал. фак. пед. ВНУ / І.Э. Багдановіч, У.Ф. Гніламёдаў, Л.С. Голубева і інш.; Пад. агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – 2-е выд., дапрац. – Мінск, Вышэйшая школа, 1998.

4) Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд. У 2 ч. Ч. 1: Падруч. для філал. фак. ВНУ. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мінск, Вышэйшая школа, 1989.

5) Кісялёў Генадзь. Загадка “Энеіды” // Генадзь Кісялёў. Выбранае; уклад., камент. Ліі Кісялёвай, Вячаслава Чамярыцкага, прадм. Міхася Тычыны. – Мінск: Беларуская навука, 2016.

6) Кісялёў Генадзь. Даўняя загадка літаратуразнаўства. Праблема атрыбуцыі паэм “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе” // Генадзь Кісялёў. Выбранае; уклад., камент. Ліі Кісялёвай, Вячаслава Чамярыцкага, прадм. Міхася Тычыны. – Мінск: Беларуская навука, 2016.

7) К.И. Ровинский. Забытое произведение // «Смоленский вестник», 26 студзеня 1890 г., № 10.

8) Котляревський Іван. Виргиліева Энеида на малороссійскій языкъ преложенная И. Котляревскимъ. Вновь исправленная и дополненная противу прежнихъ изданій. — Санктпетербургъ: въ медицинской типографіи, 1809.

9) Лазарук М.А. Станаўленне беларускай паэмы (жанр паэмы і некаторыя асаблівасці развіцця беларускай літаратуры ў першай палове ХІХ ст.) – Мінск: Навука і тэхніка, 1968.

10) Пачынальнікі. З гісторыка-літаратурных матэрыялаў ХІХ ст. Укладальнік Г.В. Кісялёў. Рэд. В.В. Барысенка, А.І. Мальдзіс. – Мінск, Навука і тэхніка, 1977.

11) Энеіда навыварат; Тарас на Парнасе / уступны артыкул М.А. Лазарука. – Мінск: Юнацтва, 1983.

04.09.2023
00:36:44
Выпуск 1 - Максім Гарэцкі і Віленскія Камунары
Дэбютны выпуск літаратурнага падкаста "Кніжны Хома", прысвечаны раману Максіма Гарэцкага "Віленскія камунары"


Блог у Instagram: https://www.instagram.com/homa_bellit/

Блог у Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090322014399


Спіс крыніц:

1) Адамовіч А.М. Браму скарбаў сваіх адчыняю. - Мінск, 1980.

2) Бугаёў Д.Я. З вялікай творчай аддачай // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984.

3) Гарэцкая Г.М. Наша сям'я // Вернасць высокім ідэалам. - Мінск, 2018.

4) Гарэцкі М.І. Віленскія камунары // Гарэцкі М.І. Збор твораў у 4-х тамах (том 3). - Мінск, 1985.

5) Гарэцкі М.І. Летапіс жыцця і творчасці // Гарэцкі М.І. Збор твораў у 4-х тамах (том 4). - Мінск, 1986.

6) Лужанін М.А. Лёс пісьменніка і твора // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984.

7) Мушынскі М.І. Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі. - Мінск, 2013.

8) Пшыркоў Ю.С. Максім Гарэцкі і яго раман "Віленскія камунары" // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984.

9) Сачанка Б.І. Другое нараджэнне // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984.

10) Стральцоў М.Л. Чалавек з Малой Багацькаўкі // Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. - Мінск, 1984.Чыгрын І.П. Паміж былым і будучым. - Мінск, 1994.


1x
Чэк-чэк, гэта ж плэер! Выбірай эпізод падкаста з каталога і пагналі.