Адукацыя

Гісторыя

Сторытэлінг
Шляхецкія сем’i Беларусi
У гэтым цыкле будзем гаварыць пра шляхецкія роды, якія калісьці жылі на тэрыторыі Беларусі, – і пра тое, які вялізны культурны пласт гэтыя сем'і пакінулі па сабе. Сапегі, Радзівілы, Агiнскiя, Пуслоўскія – колькі разоў мы сустракалі гэтыя прозвішчы ў падручніках гісторыі і чулі ў вандроўках па Беларусі. Надышоў час разабрацца, чым жа былі знакамітыя гэтыя сем'і – і якая матэрыяльная спадчына дасталася нам ад кожнай з іх.
Эпізоды
16
Сартыроўка:
30.09.2022
00:10:32
8 / Друцкие-Любецкие и их наследие в Беларуси (подкаст от 34 & МТС)

В новом эпизоде подкастов 34 о знатных беларусских семьях, который мы делаем вместе с МТС, речь пойдет о Друцких-Любецких. Фамилия эта вошла в историю прежде всего благодаря дальновидной политике и экономическим талантам ее обладателей.


Краткий конспект аудиовыпуска: https://34travel.me/gotobelarus/post/drutskiye-lubetskiye


Подкаст также доступен на других платформах:

Apple Podcasts  / Spotify  / Castbox  /  Soundcloud  / Google Podcasts / Яндекс. Музыка

30.09.2022
00:10:32
8 / Друцкія-Любецкія ды іх спадчына ў Беларусі (падкаст ад 34 & МТС)

У новым эпізодзе падкастаў 34 пра шляхецкія беларускія сем'і, які мы робім разам з МТС, гаворка пойдзе пра Друцкіх-Любецкіх. Прозвішча гэтае ўвайшло ў гісторыю перадусім дзякуючы дальнабачнай палітыцы і эканамічным талентам яго ўладальнікаў.


Кароткі канспект аўдыявыпуску: https://34mag.net/post/drutskiya-lubetskiya


Падкаст таксама даступны на іншых платформах:

Apple Podcasts  / Spotify  / Castbox  /  Soundcloud  / Google Podcasts / Яндекс. Музыка

25.08.2022
00:09:23
7 / Хрептовичи и их наследие в Беларуси (подкаст от 34 & МТС)

Продолжаем серию подкастов 34 о знатных беларусских семьях, которую мы делаем вместе с МТС. В новом выпуске рассказываем о Хрептовичах – магнатах, которые ставили благо общества выше личного и своими реформами опережали время на целые столетия.


Краткий конспект аудиовыпуска: https://34travel.me/gotobelarus/post/podcast-khreptovichi

25.08.2022
00:09:28
7 / Храптовічы ды іх спадчына ў Беларусі (падкаст ад 34 & МТС)

Працягваем серыю падкастаў 34 пра шляхецкія беларускія сем'і, якую мы робім разам з МТС. У новым выпуску распавядаем пра Храптовічаў – магнатаў, якія ставілі карысць грамадства вышэй за асабістую і сваімі рэформамі апярэджвалі час на цэлыя стагоддзі.


Кароткі канспект аўдыявыпуску: https://34mag.net/post/padcast-khraptovichy

28.06.2022
00:15:50
6 / Тышкевичи и их наследие в Беларуси (подкаст от 34 & МТС)

Еще один эпизод подкастов 34, которые мы делаем вместе с МТС, посвящен графам Тышкевичам. В XIX веке представители этого знатного рода стали основоположниками отечественной археологии, создали первый публичный музей древностей и профессиональную фотомастерскую.


Краткий конспект аудиовыпуска: https://34travel.me/gotobelarus/post/podcast-tyshkevichi

28.06.2022
00:16:00
6 / Тышкевічы ды іх спадчына ў Беларусі (падкаст ад 34 & МТС)

Яшчэ адзін эпізод падкастаў 34, якія мы робім разам з МТС, прысвечаны графам Тышкевічам. У XIX стагоддзі прадстаўнікі гэтага шляхетнага роду сталі заснавальнікамі айчыннай археалогіі, стварылі першы публічны музей старажытнасцяў і прафесійную фотамайстэрню.


Кароткі канспект аўдыявыпуску: https://34mag.net/post/padcast-tyshkevichy

19.05.2022
00:08:29
5 / Пусловские и их наследие в Беларуси (подкаст от 34 & МТС)

Новый эпизод подкастов 34 и МТС о знатных семьях Беларуси посвящен Пусловским – прагматикам с романтичной душой, которые, как и герои предыдущего выпуска Тизенгаузы, последовательно разрушали стереотип о том, будто нельзя одинаково уверенно нести по жизни дворянский титул и талант предпринимателя. Пусловские возвели тот самый овеянный легендами дворец в Коссово, но далеко не только его.


Тайм-коды:

0:35 – Имение Пусловских в местечке Старые Пески Берёзовского района.

1:04 – Первые представители рода и история герба «Шелига».

2:14 – Войтех Пусловский, Юзефа Друцк-Любецая и их бизнес-проекты.

3:38 – Владения Пусловских под Слонимом и поместье «Альбертин».

4:15 – Другие увлечения и занятия Войтеха Пусловского.

5:42 – Вандалин Пусловский и главная резиденция рода – дворец в Коссово.


Краткий конспект аудиовыпуска: https://34travel.me/gotobelarus/post/podcast-puslovskije

19.05.2022
00:08:29
5 / Пуслоўскія ды іх спадчына ў Беларусі (падкаст ад 34 & МТС)

Новы эпізод падкаста 34 і МТС пра шляхецкія сем'і Беларусі прысвечаны Пуслоўскім – прагматыкам з рамантычнай душой, якія, падобна да герояў папярэдняга выпуску Тызенгаўзаў, паслядоўна руйнавалі стэрэатып, быццам нельга аднолькава ўпэўнена несці па жыцці дваранскі тытул і талент прадпрымальніка. Пуслоўскія ўзвялі той самы ахутаны легендамі палац у Косаве, але далёка не толькі яго.


Тайм-коды:

0:35 – Маёнтак Пуслоўскіх у мястэчку Старыя Пескі Бярозаўскага раёна.

1:04 – Першыя прадстаўнікі роду і гісторыя герба «Шєліга».

2:14 – Войцех Пуслоўскі, Юзєфа Друцк-Любецкая і іх бізнес-праекты.

3:38 – Уладанні Пуслоўскіх пад Слонімам і маёнтак «Альбярцін».

4:15 – Іншыя захапленні і заняткі Войцеха Пуслоўскага.

5:42 – Вандалін Пуслоўскі і галоўная рэзідэнцыя роду – палац у Косаве.


Кароткі канспект аўдыявыпуску: https://34mag.net/post/padkast-puslouskija

21.04.2022
00:09:34
4 / Тизенгаузы и их наследие в Беларуси (подкаст от 34 & МТС)

В серии подкастов 34 и МТС, посвященной знатным семьям Беларуси, после романтиков Огинских расскажем о реформаторах Тизенгаузах, стараниями которых в пригороде Гродно появился впечатляющий промышленный «хаб», а в Поставах зародился беларусский бёрдвотчинг.


Тайм-коды:

0:40 – Происхождение рода, фамилии и герба Тизенгаузов.

1:42 – Талантливый реформатор Антоний Тизенгауз и его проекты в Городнице.

5:07 – Другие культурные начинания Антония Тизенгауза.

6:47 – Константин Тизенгауз и его увлечения.


Краткий конспект аудиовыпуска: 34travel.me/gotobelarus/post/podcast-tizengauzy

21.04.2022
00:09:34
4 / Тызенгаўзы ды іх спадчына ў Беларусі (падкаст ад 34 & МТС)

У серыі падкастаў 34 і МТС, прысвечанай шляхетным сем'ям Беларусі, пасля рамантыкаў Агінскіх раскажам пра рэфарматараў Тызенгаўзаў, стараннямі якіх у прыгарадзе Горадні з'явіўся вялікі прамысловы «хаб», а ў Паставах распачаўся беларускі бёрдвотчынг.


Тайм-коды:

0:40 – Паходжанне роду, прозвішча і герба Тызенгаўзаў.

1:42 – Талаленавіты рэфарматар Антоній Тызенгаўз ды яго праэкты ў Гарадніцы.

5:07 – Іншыя культурныя пачынанні Антонія Тызенгаўза.

6:47 – Канстанцін Тызенгаўз ды яго захапленні.


Кароткі канспект аўдыявыпуску: 34mag.net/post/padkast-tyzengauzy

23.03.2022
00:11:16
3 / Огинские и их наследие в Беларуси (подкаст от 34 & МТС)

В серии подкастов 34 и МТС, посвященной знатным семьям Беларуси, вслед за Радзивиллами и Сапегами пришел черед Огинских. Когда звучит эта фамилия, где-то фоном начинает играть музыка. Однако Огинские были не только талантливыми композиторами, но и дальновидными политиками, а также щедрыми меценатами.


Тайм-коды:

0:34 – Происхождение рода, фамилии и герба Огинских.

2:17 – Михал Казимир Огинский – полководец и музыкант.

5:43 – Самый известный представитель рода Огинских – Михал Клеофас. 

6:50 – Роскошная усадьба Огинских в Залесье.

8:38 – Меценатская деятельность других представителей фамилии.


Краткий конспект выпуска: https://34travel.me/gotobelarus/post/podcast-oginskie

23.03.2022
00:11:16
3 / Агінскія ды іх спадчына ў Беларусі (падкаст ад 34 & МТС)

У серыі падкастаў 34 і МТС, прысвечанай шляхетным сем'ям Беларусі, услед за Радзівіламі і Сапегамі прыйшла чарга Агінскіх. Калі гучыць гэтае прозвішча, дзесьці фонам пачынае граць музыка. Аднак Агінскія былі не толькі таленавітымі кампазітарамі, але і дальнабачнымі палітыкамі, а таксама шчодрымі мецэнатамі.


Тайм-коды:

0:32 – Паходжанне роду, прозвішча і гербу Агінскіх.

2:17 – Міхал Казімір Агінскі – палкаводзец і музыкант.

5:43 – Найвядомейшы прадстаўнік рода Агінскіх – Міхал Клеафас. 

6:50 – Раскошная сядзіба Агінскіх у Залессі.

8:38 – Мецэнацкая дзейнасць іншых прадстаўнікоў роду.


Кароткі канспект аўдыявыпуску: https://34mag.net/post/padcast-aginskija

21.02.2022
00:14:03
2 / Сапеги и их наследие в Беларуси (подкаст от 34 & МТС)

Вместе с МТС продолжаем наш новый сезон подкастов, посвященный знатным семьям, которые когда-то проживали на территории Беларуси и оставили после себя ценное архитектурное наследие. В первой серии цикла мы говорили о Радзивиллах. А в новом выпуске речь пойдет о потомственных политиках и дипломатах – Сапегах.


Тайм-коды:

0:27 – Происхождение Сапегов и история их родового герба.

2:50 – Лев Сапега – выдающийся государственный деятель и дипломат.

4:18 – Масштабное архитектурное наследие Сапегов в Ружанах.

6:32 – Замок и костел в Гольшанах.

9:40 – Восточная резиденция Сапегов – Быховский замок.

10:17 – Гродненский дворец и легенда про короля Стефана Батория.

11:58 – Грандиозный «проект» Сапегов – монастырь картузианцев в Березе.


Краткий конспект выпуска: https://34travel.me/gotobelarus/post/podkast-sapegi

21.02.2022
00:14:03
2 / Сапегі ды іх спадчына ў Беларусі (падкаст ад 34 & МТС)

Разам з МТС працягваем наш новы сезон падкастаў, прысвечаны шляхетным сем'ям, якія калісьці жылі на тэрыторыі Беларусі і пакінулі пасля сябе каштоўную архітэктурную спадчыну. У першай серыі цыклу мы гаварылі пра Радзівілаў. А ў новым выпуску гаворка пойдзе пра патомных палітыкаў і дыпламатаў – Сапегаў.


Тайм-коды:

0:27 – Паходжанне Сапегаў і гісторыя іх радавога герба.

2: 50 – Леў Сапега – выдатны дзяржаўны дзеяч і дыпламат.

4:18 – Маштабная архітэктурная спадчына Сапегаў у Ружанах.

6:32 – Замак і касцёл у Гальшанах.

9:40 – Усходняя рэзідэнцыя Сапегаў – Быхаўскі замак.

10:17 – Гродзенскі палац і легенда пра караля Стэфана Баторыя.

11:58 – Грандыёзны праект Сапегаў – манастыр картузіянцаў у Бярозе.


Кароткі канспект аўдыёвыпуску:

https://34mag.net/post/sapiehi-padkast

26.01.2022
00:13:01
1 / Радзивиллы и их наследие в Беларуси (подкаст от 34 & МТС)

Новый сезон подкастов от 34mag и 34travel, который мы делаем вместе с МТС, уже в эфире. В этом цикле будем говорить о знатных родах, которые когда-то проживали на территории Беларуси, – и о том, какой огромный культурный пласт эти семьи оставили после себя. Сапеги, Радзивиллы, Огинские, Пусловские – сколько раз мы встречали эти фамилии в учебниках по истории и слышали в путешествиях по Беларуси. Пришло время разобраться с тем, чем же были знамениты эти семьи – и какое материальное наследие досталось нам от каждой из них. В первом выпуске рассказываем о беларусских «королях без короны» – Радзивиллах.


Краткий конспект выпуска: 34travel.me/gotobelarus/post/po…nye-roda-belarusi-1


Тайм-коды:


1:05 – Кто такие Радзивиллы и откуда произошел этот шляхетский род?

2:40 – История любви Барбары Радзивилл и короля Сигизмунда II Августа, или как князьям удалось однажды заполучить корону.

4:10 – Несвижская ветвь Радзивиллов: история и наследие, дошедшее до наших дней.

8:18 – Храмы Беларуси, построенные стараниями князей.

11:12 – Дворцы Радзивиллов, которые можно посмотреть в Беларуси сегодня.

26.01.2022
00:13:01
1 / Радзівілы і іх спадчына ў Беларусі (падкаст ад 34 & МТС)

Новы сезон падкастаў ад 34mag і 34travel, які мы робім разам з МТС, ужо ў эфіры. У гэтым цыкле будзем гаварыць пра шляхецкія роды, якія калісьці жылі на тэрыторыі Беларусі, – і пра тое, які вялізны культурны пласт гэтыя сем'і пакінулі па сабе. Сапегі, Радзівілы, Агiнскiя, Пуслоўскія – колькі разоў мы сустракалі гэтыя прозвішчы ў падручніках гісторыі і чулі ў вандроўках па Беларусі. Надышоў час разабрацца, чым жа былі знакамітыя гэтыя сем'і – і якая матэрыяльная спадчына дасталася нам ад кожнай з іх. У першым выпуску расказваем пра беларускіх “каралёў без кароны” – Радзівілаў.


Кароткі канспект аўдыявыпуску: 34mag.net/post/radzivily-padkast


Тайм-коды:


1:05 – Хто такія Радзівілы і адкуль пайшоў гэты шляхецкі род?

2:40 – Гісторыя кахання Барбары Радзівіл і караля Жыгімонта II Аўгуста, або Як князям удалося аднойчы займець карону.

4:10 – Нясвіжская галіна Радзівілаў: гісторыя і спадчына, якая дайшла да нашых дзён.

8:18 – Храмы Беларусі, пабудаваныя стараннямі князёў.

11.12 – Палацы Радзівілаў, якія можна паглядзець у Беларусі сёння.

1x
Чэк-чэк, гэта ж плэер! Выбірай эпізод падкаста з каталога і пагналі.